Vyhledávání


Jak podat stížnost ČTÚ

Podání je dle § 37 správního řádu možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.


Jak se bránit neuznané reklamaci operátora

Nejpozději do jednoho měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace nebo ode dne, kdy operátorovi marně uplynula lhůta pro její vyřízení, můžete u ČTÚ podat návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace.


Co je výsledkem mimosoudního řešení sporu u ČTÚ?

Výsledkem řízení je vydání rozhodnutí zakládající práva a povinnosti stran sporu.


Jak dlouho mimosoudní řešení sporu u ČTŮ trvá?

Délka mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dána zákonem o elektronických komunikacích, nebo zákonem o poštovních službách a činí 90 dnů ve sporu zahájeném na návrh spotřebitele.


Jak je mimosoudní řešení sporů u ČTŮ zpoplatněno?

Podání návrhu podléhá zaplacení správního poplatku.


Jaké náležitosti musí návrh obsahovat?

Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu musí být podán v souladu se správním řádem v zákonem dané formě s uvedením návrhu toho, o čem a jak má být rozhodnuto a s uvedením údajů o tom, kdo jej podává.


Kdo může podat návrh na zahájení řízení u ČTÚ

Návrh na zahájení mimosoudního řešení sporu může podat pouze spotřebitel, tzn. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.


Podle jakých předpisů ČTÚ rozhoduje

Předmět sporu se věcně posuzuje podle právních předpisů, tj. podle zákona o elektronických komunikacích, nebo podle zákona o poštovních službách, popř. podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


Kdy může ČTÚ spor odmítnout

Český telekomunikační úřad je oprávněn odmítnout spor, ke kterému není kompetentní; tím není dotčena možnost řízení zastavit či návrh zamítnout pro nesplnění příslušných zákonných podmínek.


Jak probíhá mimosoudní řešení spotřebitelských sporů ČTÚ?

Řízení je vedeno podle ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, přičemž pro doručování v řízení se použijí ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění a správního řádu.


Jaké osoby zajišťují mimosoudní řešení spotřebitelských sporů?

Jedná se o zaměstnance Českého telekomunikačního úřadu, kteří jsou přijati do služebního poměru na dobu neurčitou, a to za podmínek zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, v platném znění.


Kde podat reklamaci na služby operátora

Občanský zákoník zapovídá ve spotřebitelských smlouvách taková ustanovení, která vylučují nebo omezují práva spotřebitele při uplatnění odpovědnosti za vady či odpovědnosti za škodu, tedy jeho právo uplatnit reklamaci.


Jak dlouho trvá vyřízení reklamace u operátorů

Poskytovatel je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce ode dne doručení reklamace.


Jak reklamovat vyúčtování operátorů

Reklamovat je možné vyúčtování ceny nebo poskytovanou veřejně dostupnou službu elektronických komunikací.


1

Sekce obsahuje celkem 14 článků. Výše vypsáno 1 - 14