Vyhledávání


Kdy je rozhodnutí ČTÚ vykonatelné?

Výkonu rozhodnutí se lze domáhat postupem podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, resp. podle občanského soudního řádu, případně podle správního řádu.


Co je výsledkem mimosoudního řešení sporu u ČTÚ?

Výsledkem řízení je vydání rozhodnutí zakládající práva a povinnosti stran sporu.


Jak dlouho mimosoudní řešení sporu u ČTŮ trvá?

Délka mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dána zákonem o elektronických komunikacích, nebo zákonem o poštovních službách a činí 90 dnů ve sporu zahájeném na návrh spotřebitele.


Jak je mimosoudní řešení sporů u ČTŮ zpoplatněno?

Podání návrhu podléhá zaplacení správního poplatku.


Jaké náležitosti musí návrh obsahovat?

Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu musí být podán v souladu se správním řádem v zákonem dané formě s uvedením návrhu toho, o čem a jak má být rozhodnuto a s uvedením údajů o tom, kdo jej podává.


Kdo může podat návrh na zahájení řízení u ČTÚ

Návrh na zahájení mimosoudního řešení sporu může podat pouze spotřebitel, tzn. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.


Podle jakých předpisů ČTÚ rozhoduje

Předmět sporu se věcně posuzuje podle právních předpisů, tj. podle zákona o elektronických komunikacích, nebo podle zákona o poštovních službách, popř. podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


Kdy může ČTÚ spor odmítnout

Český telekomunikační úřad je oprávněn odmítnout spor, ke kterému není kompetentní; tím není dotčena možnost řízení zastavit či návrh zamítnout pro nesplnění příslušných zákonných podmínek.


Jak probíhá mimosoudní řešení spotřebitelských sporů ČTÚ?

Řízení je vedeno podle ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, přičemž pro doručování v řízení se použijí ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění a správního řádu.


Jaké spory Český telekomunikační úřad řeší?

Český telekomunikační úřad je příslušný k řešení sporů podle § 129 zákona o elektronických komunikacích a podle § 6a zákona o poštovních službách.


Jaké osoby zajišťují mimosoudní řešení spotřebitelských sporů?

Jedná se o zaměstnance Českého telekomunikačního úřadu, kteří jsou přijati do služebního poměru na dobu neurčitou, a to za podmínek zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, v platném znění.


1

Sekce obsahuje celkem 11 článků. Výše vypsáno 1 - 11