Vyhledávání


Smluvní pokuty do obchodních podmínek nepatří

Aby smluvní pokuta mohla být sjednána platně, musí být vždy součástí listiny, ke které spotřebitel připojuje svůj podpis.


Jak podat stížnost ČTÚ

Podání je dle § 37 správního řádu možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.


Jak reklamovat poštovní služby

Také vady poskytovaných poštovních služeb lze reklamovat. Způsob uplatnění reklamace, včetně údajů o tom, kde a v jakých lhůtách lze reklamaci uplatnit, jsou povinnou součástí poštovních podmínek každého provozovatele poštovních služeb. 


Co je výsledkem mimosoudního řešení sporu u ČTÚ?

Výsledkem řízení je vydání rozhodnutí zakládající práva a povinnosti stran sporu.


Jak dlouho mimosoudní řešení sporu u ČTŮ trvá?

Délka mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dána zákonem o elektronických komunikacích, nebo zákonem o poštovních službách a činí 90 dnů ve sporu zahájeném na návrh spotřebitele.


Jak je mimosoudní řešení sporů u ČTŮ zpoplatněno?

Podání návrhu podléhá zaplacení správního poplatku.


Jaké náležitosti musí návrh obsahovat?

Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu musí být podán v souladu se správním řádem v zákonem dané formě s uvedením návrhu toho, o čem a jak má být rozhodnuto a s uvedením údajů o tom, kdo jej podává.


Kdo může podat návrh na zahájení řízení u ČTÚ

Návrh na zahájení mimosoudního řešení sporu může podat pouze spotřebitel, tzn. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.


Kdy může ČTÚ spor odmítnout

Český telekomunikační úřad je oprávněn odmítnout spor, ke kterému není kompetentní; tím není dotčena možnost řízení zastavit či návrh zamítnout pro nesplnění příslušných zákonných podmínek.


Jak probíhá mimosoudní řešení spotřebitelských sporů ČTÚ?

Řízení je vedeno podle ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, přičemž pro doručování v řízení se použijí ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění a správního řádu.


Investice do nemovitostí se stále vyplatí

Větší zájem projevují Češi v poslední době o investice do nemovitostí, které mohou následně pronajímat.


Smlouva o dílo zhotovení věci na zakázku?

V určitých případech ano. Není ale vždy snadné od sebe odlišit smlouvu o dílo a kupní smlouvu.


Jaké jsou další povinnosti podnikatele u vad staveb?

Podnikatel vás musí již v okamžiku uzavření smlouvy o dílo informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamace.


Mohu si nechat vady stavby odstranit jiným podnikatelem?

Ano, pokud se podnikatel odmítá vaší reklamací zabývat a vadu odstranit, můžete v rámci uplatněné reklamace požadovat slevu z ceny stavby a uzavřít smlouvu na odstranění vady s někým jiným.


Je na stavbu záruka?

Záruku na stavbu mít budete, pouze pokud vám ji podnikatel poskytne. Ze zákona na stavbu záruka není, je však možné si ji sjednat ve smlouvě nebo ji podnikatel poskytne v záručním listě.


Za jaké vady stavby podnikatel odpovídá?

Podnikatel odpovídá za veškeré vady, které se na stavbě nachází v okamžiku předání.


Jaká mám práva z vad stavby?

Jestliže stavba nebyla provedena podle smlouvy, můžete po podnikateli požadovat v závislosti na charakteru vady buď odstranění vad, přiměřenou slevu z ceny, dodání toho, co chybí anebo odstoupení od smlouvy.


Co když mám s reklamací stavby náklady?

Veškeré účelně vynaložené náklady spojené s uplatněním reklamace vám podnikatel musí v případě, že je reklamace oprávněná, zpětně proplatit.


Co mohu dělat při nedodržení lhůty k vyřízení reklamace stavby?

Pokud podnikatel nevyřídí vaši oprávněnou reklamaci v zákonné 30denní či dohodnuté prodloužené lhůtě, považuje se to za podstatné porušení smlouvy.


Je možné lhůtu k vyřízení reklamace stavby prodloužit?

Ano, pokud se na tom s podnikatelem dohodnete. Za dohodu však nelze považovat předtištěnou větu uvedenou v obchodních podmínkách nebo v reklamačním formuláři podnikatele, kde se váš souhlas s prodloužením lhůty vynucuje.


Jaká je lhůta k vyřízení reklamace stavby a jak se počítá?

Vyřizování reklamace nesmí bez dohody s vámi trvat déle než 30 kalendářních dnů.


Reklamace stavby: Co mohu reklamovat?

Reklamovat je možné veškeré nedostatky, které stavba vykazuje v okamžiku předání. Pokud se jedná o vady zjevné, je nutné při převzetí stavby na ně podnikatele upozornit a stavbu případně odmítnout převzít.


Musí mi podnikatel vystavit doklad o zaplacení?

Ano, požádáte-li o to. Povinnost vydat na žádost spotřebitele doklad o zaplacení stále trvá, povinná účtenka pro elektronickou evidenci tržeb (EET) takový doklad nenahrazuje. 


Mám právo obdržet vyúčtování?

Ano, pokud o to požádáte.


Může podnikatel žádat více, než jsme se dohodli?

Záleží na tom, jakým způsobem jste si cenu zhotovení stavby určili. Pokud máte ve smlouvě či v potvrzení pevnou částku, nejste povinni hradit nic navíc.


Jakým způsobem mě musí podnikatel informovat o ceně zhotovení stavby?

Informace o ceně vám musí být sdělena v dostatečném předstihu před samotným uzavřením smlouvy. Tuto povinnost podnikatel často plní tak, že na viditelném místě v provozovně umístí tištěný ceník s uvedením jednotlivých cen za materiál a práci.


Kdy mi vzniká povinnost za stavbu zaplatit?

Povinnost vám vzniká ve chvíli, kdy je zhotovena stavba. To znamená, že stavba je dokončena a je vám předána.


Musí mi podnikatel vystavit předávací protokol?

Ne, ledaže si to sjednáte ve smlouvě, neboť zákon takovou povinnost nestanovuje.


Mohu odmítnout stavbu převzít?

Ano, ale musí k tomu být pádný důvod. Tím mohou být zejména takové vady stavby, které brání jejímu řádnému užívání.


Můžu kontrolovat průběh stavebních prací?

Ano, během samotného procesu zhotovení stavby máte právo si postup prací průběžně kontrolovat. Zákon výslovně upravuje situaci, kdy do smlouvy začleníte ustanovení o tom, že zkontrolujete stav stavby v její určité fázi.


Sekce obsahuje celkem 99 článků. Výše vypsáno 1 - 30