Vyhledávání


Princip fungování bankovního účtu

V bance má založený běžný účet. Založením účtu s bankou uzavřel smluvní dohodu, na základě které jí svým vkladem svěřuje své peníze.


Smluvní pokuty do obchodních podmínek nepatří

Aby smluvní pokuta mohla být sjednána platně, musí být vždy součástí listiny, ke které spotřebitel připojuje svůj podpis.


Jak podat stížnost ČTÚ

Podání je dle § 37 správního řádu možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.


Jak reklamovat poštovní služby

Také vady poskytovaných poštovních služeb lze reklamovat. Způsob uplatnění reklamace, včetně údajů o tom, kde a v jakých lhůtách lze reklamaci uplatnit, jsou povinnou součástí poštovních podmínek každého provozovatele poštovních služeb. 


Jak se bránit neuznané reklamaci operátora

Nejpozději do jednoho měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace nebo ode dne, kdy operátorovi marně uplynula lhůta pro její vyřízení, můžete u ČTÚ podat návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace.


Kdy je rozhodnutí ČTÚ vykonatelné?

Výkonu rozhodnutí se lze domáhat postupem podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, resp. podle občanského soudního řádu, případně podle správního řádu.


Co je výsledkem mimosoudního řešení sporu u ČTÚ?

Výsledkem řízení je vydání rozhodnutí zakládající práva a povinnosti stran sporu.


Jak dlouho mimosoudní řešení sporu u ČTŮ trvá?

Délka mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dána zákonem o elektronických komunikacích, nebo zákonem o poštovních službách a činí 90 dnů ve sporu zahájeném na návrh spotřebitele.


Jak je mimosoudní řešení sporů u ČTŮ zpoplatněno?

Podání návrhu podléhá zaplacení správního poplatku.


Jaké náležitosti musí návrh obsahovat?

Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu musí být podán v souladu se správním řádem v zákonem dané formě s uvedením návrhu toho, o čem a jak má být rozhodnuto a s uvedením údajů o tom, kdo jej podává.


Kdo může podat návrh na zahájení řízení u ČTÚ

Návrh na zahájení mimosoudního řešení sporu může podat pouze spotřebitel, tzn. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.


Podle jakých předpisů ČTÚ rozhoduje

Předmět sporu se věcně posuzuje podle právních předpisů, tj. podle zákona o elektronických komunikacích, nebo podle zákona o poštovních službách, popř. podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


Kdy může ČTÚ spor odmítnout

Český telekomunikační úřad je oprávněn odmítnout spor, ke kterému není kompetentní; tím není dotčena možnost řízení zastavit či návrh zamítnout pro nesplnění příslušných zákonných podmínek.


Jak probíhá mimosoudní řešení spotřebitelských sporů ČTÚ?

Řízení je vedeno podle ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, přičemž pro doručování v řízení se použijí ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění a správního řádu.


Jaké spory Český telekomunikační úřad řeší?

Český telekomunikační úřad je příslušný k řešení sporů podle § 129 zákona o elektronických komunikacích a podle § 6a zákona o poštovních službách.


Jaké osoby zajišťují mimosoudní řešení spotřebitelských sporů?

Jedná se o zaměstnance Českého telekomunikačního úřadu, kteří jsou přijati do služebního poměru na dobu neurčitou, a to za podmínek zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, v platném znění.


Kde podat reklamaci na služby operátora

Občanský zákoník zapovídá ve spotřebitelských smlouvách taková ustanovení, která vylučují nebo omezují práva spotřebitele při uplatnění odpovědnosti za vady či odpovědnosti za škodu, tedy jeho právo uplatnit reklamaci.


Jak dlouho trvá vyřízení reklamace u operátorů

Poskytovatel je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce ode dne doručení reklamace.


Jak reklamovat vyúčtování operátorů

Reklamovat je možné vyúčtování ceny nebo poskytovanou veřejně dostupnou službu elektronických komunikací.


Kalkulátor ceny elektřiny

Porovnávač ceny elektříny a plynu.


Kdy se mohou měnit ceny plynu

Regulované ceny plynu jsou každoročně stanoveny cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu nejpozději do 30. listopadu s platností na celý následující kalendářní rok.


Výše záloh za plyn. Jak je upravit

Energetický regulační úřad nemá dle kompetencí daných energetickým zákonem možnost stanovit způsob, četnost a výši záloh.


Vadný plynoměr. Jaká máte práva

Rovněž podle § 71 odst. 9 energetického zákona má konečný zákazník právo v případě pochybností o správnosti údajů měření, požádat o přezkoušení měřicího zařízení, zda splňuje požadavky stanovené certifikátem schválení typu a relevantním předpisem ČSN.


Samoodečet plynu. Kdy ho můžeme použít

Samoodečet ke konci roku je řešen vyhláškou č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích, kde je v § 15 odstavce 3 uvedeno, že dodavatel plynu, provozovatel distribuční soustavy nebo provozovatel přepravní soustavy poskytne zákazníkovi na jeho vyžádání bezplatně mimořádné vyúčtování k 31. prosinci kalendářního roku, pokud zákazník společně s vyžádáním mimořádného vyúčtování zašle dodavateli plynu, provozovateli distribuční soustavy nebo provozovateli přepravní soustavy samoodečet provedený k poslednímu dni kalendářního roku podle jiného právního předpisu.


Reklamace lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování plynu

Vyhláška rovněž řeší případ požadované lhůty pro vyřízení reklamace měření dodávky plynu. 


Z čeho se skládá cena plynu

Celkovou cenu za služby dodávky plynu je možné rozdělit na část regulovanou Energetickým regulačním úřadem a část neregulovanou, kterou stanovuje obchodník s plynem, dodávající plyn do konkrétního odběrného místa.


Porucha dodávek elektřiny. Chtějte náhradu

V případě poruchového čili neplánovaného přerušení distribuce elektřiny má provozovatel distribuční soustavy na hladině nízkého napětí lhůtu 18 hodin, respektive 12 hodin na území hlavního města Prahy, pro odstranění příčin přerušení a obnovení dodávky elektřiny.


Nekvalitní dodávky elektřiny. Chtějte náhradu

Zákazníci odebírající elektřinu na území České republiky mají možnost požádat o finanční náhradu příslušnou distribuční společnost nebo obchodníka s elektřinou v případech, ve kterých nejsou dodrženy standardy kvality dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice.


Přerušení dodávek elektřiny. Jak se o něm dozvím

Podle ustanovení energetického zákona je distributor povinen oznámit přerušení dodávky elektřiny způsobem v místě obvyklým nejméně 15 dnů předem.


Porucha na elektroměru. Jak určit spotřebu

Náhradní údaje o spotřebě nebo dodávce elektřiny při nedostupnosti údajů zaznamenaných měřicím zařízením stanoví provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy odhadem na základě údajů získaných z měření v předcházejícím srovnatelném období nebo ze samoodečtu nebo dodatečně podle výše spotřeby nebo dodávky elektřiny zjištěné v následujícím srovnatelném období na základě kontrolního odečtu.


Sekce obsahuje celkem 406 článků. Výše vypsáno 1 - 30