Velký přehled opatření vlády na podporu živnostníků, podnikatelů a ekonomiky


01. 04. 2020  09:39     Tisková zpráva     komentáře (0)

KORONAVIROVÁ KRIZE: Přinášíme velký přehled opatření vlády k podpoře ekonomiky České republiky, podpoře živnostníků, podnikatelů i zaměstnanců. Celková výše podpory a pomoci má dosáhout až 900 miliard korun. Najděte si podporu, která vám nejvíce pomůže!

Velký přehled opatření vlády na podporu živnostníků, podnikatelů a ekonomiky
OBECNĚ PLATNÁ OPATŘENÍ


1. Posečkání se zaplacením daně nebo zaplacení daně ve splátkách
- v § 156 uvedeny důvody, při jejichž naplnění správce daně posečkání se zaplacením nebo
zaplacení ve splátkách musí povolit

- naplnění důvodů prokazuje daňový subjekt

- aktuální info zde: https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-sprava-dani-a-poplatku/2020-03-
24_Info-k-POSECKANI-uhrady-dane-II.pdf

- obecný pokyn zde:
https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-sprava-dani-a-poplatku/2015-
Metodicky-pokyn-k-poseckani.pdf

- informační leták zde:
https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-danovy-system-cr/letak.pdf

- vzor žádosti zde:
http://www.komora.cz/files/uploads/2020/03/poseckani-s-dani-informaceGF%C5%98-a-formular.docx

2. Prominutí úroku z prodlení při pozdním zaplacení daně

- upravuje §§ 259 – 259c d.ř.

- pokyn GFŘ k promíjení zde:
https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-zakony/Pokyn_GFR_D-21.pdf

3. Posečkání se zaplacením zálohy

- upravuje § 174 odst. 5 d.ř.

- vzor žádosti zde:
http://www.komora.cz/files/uploads/2020/03/%C5%BD%C3%A1dost-vzorzru%C5%A1en%C3%AD-z%C3%A1lohy.docx

II. SPECIÁLNÍ OPATŘENÍ – SCHVÁLENÁ

1. Balíček daňových opatření MF a GFŘ – Liberační balíček I

- oficiální znění zde:
https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Financni-zpravodaj_2020-c-04.pdf

- hlavní opatření:
o možnost podat přiznání k dani z příjmů v termínu do 1.7. bez sankce (pokuta, úrok z prodlení)
o možnost bez pokuty podat později KH společně s přiznáním DPH a zaplacením daně (nutno podat se zpožděním nejvíce 4 pracovní dny)

o prominutí úroku za pozdní úhradu daně v případě, kdy se prokáže souvislost s koronavirem
o zrušení správních poplatků za žádosti
o posunutí 3. a 4. vlny EET zatím o tři měsíce

- podrobnosti zde:
MF:
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/pruvodce-pro-danovepoplatniky-v-souvisl-37856

GFŘ:
https://www.financnisprava.cz/cs/financnisprava/novinky/2020/Pruvodce_pro_danove_poplatniky_v_souvislosti_s_koronavirem10500

2. Liberační balíček MF II


- pozastavení EET na dobu nouzového stavu a dalších tří měsíců – zákon č. 137/2020 Sb.

- zrušení zálohy na daň z příjmu k 15. 6.

- plošné prominutí pokuty za pozdní podání daňového přiznání, pokud je podáno nejpozději jako příslušné kontrolní hlášení, za jehož pozdní podání byla pokuta prominuta

- plošné prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí či za pozdě uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí nebo zálohu na tuto daň

- zpětné uplatnění ztráty (loss carryback) – možnost uplatnit případnou ztrátu vykázanou v roce 2020 zpětně ve svých základech daně v roce 2019 a 2018, díky čemuž získají od Finanční správy v roce 2021 vratku (vyžaduje novelu zákona v průběhu roku 2020)

- oficiální znění zde:
https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Financni-zpravodaj_2020-c-05.pdf

- podrobnosti zde:
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ulevy-v-danove-oblasti-serozsiri-37943

3. Odložení záloh a prominutí části pojistného na SP a ZP

- sociální pojištění – zákon č. 136/2020 Sb.

- zdravotní pojištění – zákon č. 134/2020 Sb.

- v období od března do srpna nebudou OSVČ hradit zálohy na SP a ZP

- v ročním vyúčtování jim bude odpuštěno pojistné ve výši šesti minimálních záloh na SP a ZP

- původní termín pro podání přehledu za rok 2019 na SP (4. 5.) nebyl posunut, slíbeno je prominutí sankce

- původní termín pro podání přehledu za rok 2019 na ZP (4. 5.) byl posunut na 3. 8.

- podrobnosti zde:
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/zivnostnici-usetri-napojistnem-37960

- vysvětlení a příklady zde:
https://www.podnikatel.cz/clanky/osvc-se-na-pul-roku-odpusti-minimalni-socialni-izdravotni-pojisteni/

4. Rozšíření OČR pro zaměstnance

- zákon č. 133/2020 Sb.

- prodloužení doby vyplácení OČR ve výši 60 % po celou dobu, po kterou budou žáci doma,

- na všechny děti do 13 let nebo děti závislé na péči jiných osob alespoň ve stupni I

- umožněno střídání rodičů po dnech

- zpětná účinnost od 1. března 2020

- výplaty budou prováděny měsíčně na účet zaměstnance

- podrobnosti zde:
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/lide-budou-moct-cerpat-nahradu-za-osetrovne-pocelou-dobu-uzavreni-skol-pro-deti-az-do-13-let

5. OČR pro OSVČ – program MPO

- usnesení vlády ze dne 19. 3. 2020 č. 262, vydané jako č. 109/2020 Sb.

- vyplácení OČR pro OSVČ

- na děti do 13 let po celou dobu uzavření školy

- pokud OČR nečerpá manžel/ka

- ve výši 424 Kč / den, maximálně 13 144 Kč / měsíc

- vyplácí živnostenský úřad

- prozatímní informace zde:
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/opatreni-na-pomocpodnikatelum-a-zivnostnikum--253690/

6. Program ANTIVIRUS (bude vyhlášen 1. dubna s platností od března)

- A - proplacení náhrady mzdy zaměstnancům v karanténě o zaměstnavatel vyplácí 60 % mzdy

o stát tuto částku proplácí v plné výši

- B - proplacení části náhrady mzdy zaměstnancům, kteří nepracují z důvodu omezení činnosti zaměstnavatele v důsledku protikrizových opatření vlády

o zaměstnavatel vyplácí 100 % mzdy

o stát tuto částku proplácí ve výši 80 %

- C – proplacení náhrady mzdy zaměstnancům, kteří nepracují z důvodu nařízení karantény či péči o dítě u významné části ostatních zaměstnanců

o významnou částí se rozumí aspoň 30 % zaměstnanců

o zaměstnavatel vyplácí 100 % mzdy

o stát tuto částku proplácí ve výši 80 %

- D – proplacení části náhrady mzdy zaměstnancům, kteří nepracují z důvodu omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) ze strany subdodavatelů

o zaměstnavatel vyplácí 80 % mzdy

o stát tuto částku proplácí ve výši 50 %

- E – proplacení části náhrady mzdy zaměstnancům, kteří nepracují z důvodu omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech zaměstnavatele v důsledku karanténních opatření v místě odbytu zaměstnavatele ze strany odběratelů

o zaměstnavatel vyplácí 60 % mzdy

o stát tuto částku proplácí ve výši 50 %

- podrobnosti zde:
A+B: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/ministryne-malacova-prosadila-programantivirus-ma-pomoci-firmam-ochranit-pracovni-mista
C – E: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/podpora-firem-v-programu-antivirus-pokracujevlada-schvalila-dalsi-navrhy-ministryne-malacove

- pracovněprávní desatero zde:

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Desatero_tabulka.pdf/b415b933-f717-6936-df03-0fccd8ee6c16

- praktické otázky okolo překážek na straně zaměstnavatele:

https://www.podnikatel.cz/clanky/castecna-zamestnanost-nebo-plne-hrazenaprekazka-v-praci/


7. Poskytnutí záruky na komerční úvěry COVID II

- záruky za provozní úvěry od komerčních bank

- minimální hranice bude stanovena na 10 tisíc korun

- záruky budou navíc poskytovány společně s finančním příspěvkem na úhradu úroků

- podrobnosti zde:
https://www.cmzrb.cz/cmzrb-rozdeli-dalsich-5-miliard-na-covid-ii/


III. SPECIÁLNÍ OPATŘENÍ – TECHNICKÁ


1. Podpora komunikace mezi firmami prostřednictvím datových schránek

- datovou schránkou bude možno poslat datovou zprávu (dokument) v rámci privátnísféry bez poplatku
https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22241320&doctype=ART


IV. CO NENÍ VYJASNĚNO


1. Náhrada škody dle § 36 krizového zákona č. 240/200 Sb.
- informace zde:
https://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/krizova-opatreni-a-nahradaskody-opatrny-vyklad
https://www.podnikatel.cz/clanky/nahrada-skody-od-statu-v-dusledku-krizovychopatreni/
https://www.info.cz/pravo/kdy-a-jak-muzete-zadat-nahradu-skody-kvuli-pandemiipodle-krizoveho-zakona-44621.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/odpovednost-statu-za-skodu-zpusobenouopatrenimi-prijatymi-v-boji-s-koronavirem-110841.html

- vzor žádosti zde:
https://drive.google.com/file/d/19uUugmyJcf0aEUde3VdNaubVdA1KIZff/view

V. LEGISLATIVA – KRIZOVÁ OPATŘENÍ VLÁDY, NAŘÍZENÍ DALŠÍCH ORGÁNŮ


- https://www.noveaspi.cz/menu/search?sq=Covid+Coronavirus+Koronavirus+%22SARS%20CoV-2%22
- https://www.zakonyprolidi.cz/koronavirus
- https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/prehled-vladnichusneseni--253581/
- https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/Velký přehled opatření vlády na podporu živnostníků, podnikatelů a ekonomiky

Diskutovat (0)