STUDIE:
Českým BIG3 bankám se ve srovnání s konkurencí ve střední Evropě daří velmi dobře


20. 09. 2013  00:27     Redakce BP.com     komentáře (0)

Zprávy o tom, že český bankovní sektor je stabilizovaný a bankám se v něm daří, potvrzuje i seriál analýz, který jsme vám v uplynulých týdnech přinášeli na webu www.bankovnipoplatky.com. Hodnotili jsme v něm finanční výsledky tří největších bank v České republice, Německu, Rakousku, Slovensku a Polsku hned z několika pohledů.

STUDIE: Českým BIG3 bankám se ve srovnání s konkurencí  ve střední Evropě daří velmi dobře
1. ROE - návratnost vlastního kapitálu

Ukazatel ROE porovnává čistý účetní zisk vůči velikosti majetku, který vlastník do tohoto podniku vložil. Hodnotu ROE je vhodné brát pouze jako orientační, protože v čitateli zlomku se nachází čistý účetní zisk (účetní zisk se velmi často liší od ekonomického zisku a je ovlivněn mnoha faktory), nicméně pro inter-sektorové srovnání jej můžeme použít.

.

UŽ MÁTE UŽ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ? VYBERTE TO NEJLEPŠÍ!

.

Když se podíváme na výsledky ukazatele ROE velké trojky z České republiky z dvou posledních krizových let, je vidět, že u třech největších tuzemských bank se roční ukazatel ROE pohybuje v období 2011 až 2012 od 11,87 % do 19,12 %. „Velké trojky“ ostatních zemí takové návratnosti nedosahují.

Tabulka č. 1: ROE bank v ČR, Německu, Rakousku, Slovensku a Polsku (2011 a 2012)

ROE ČR

2011

2012

Česká spořitelna

16,92%

17,58%

ČSOB

18,40%

19,12%

Komerční banka

11,87%

14,15%

ROE Německo

2011

2012

Deutsche Bank

8,10%

0,54%

Commerzbank

3,01%

0,40%

KfW Bankengruppe

11,62%

11,52%

ROE Rakousko

2011

2012

Erste Group

-3,70%

3,86%

Bank Austria

1,17%

2,33%

RZB Group

6,34%

5,18%

ROE Slovensko

2011

2012

Slovenská sporiteľňa

18,76%

15,65%

Všeobecná úvěrová banka

12,20%

18,96%

Tatra banka

13,23%

9,74%

ROE

2011

2012

PKO Bank Polski

16,67%

15,17%

Bank Pekao

13,62%

12,64%

Bre Bank

14,18%

12,40%

Zdroj: Výsledovky bank. Zpracování: www.bankovnipoplatky.com

2. ROA - návratnost aktiv

Ukazatel ROA (ukazatel rentability aktiv) vyjadřuje z pohledu aktiv výnosnost aktiv, neboli jaká část zisku byla vygenerována z investovaného kapitálu (efektivita využití investovaného kapitálu), respektive z celkových aktiv. Čím vyšší je hodnota ukazatele rentability aktiv tím lepší pro hodnocení rentability firmy. Rentabilita aktiv měří z pohledu pasiv výsledek hospodaření získaný z peněz od majitelů a věřitelů na rozdíl od ukazatele rentability vlastního kapitálu, který měří výsledek hospodaření dosažený pouze z peněz majitelů.

.

JDE O VAŠE PENÍZE – NOVÁ HYPOTÉKA, NEBO JEN REFINANCOVÁNÍ? KLIK A JE TO!

.

ROA vyjadřuje také míru krytí rizikových aktiv společnosti – například pokud společnost generuje nedobytné pohledávky či neprodejné/znehodnocené zásoby ve výši 3 % aktiv ročně a ROA je 3 %, tak rentabilita aktiv pokrývá tyto problematická aktiva a ostatní výdaje (investice, splátky dlouhodobých úvěrů atp.) jsou financovány z jiných zdrojů, než z provozní činnosti.

Bilance bank nabývají obrovských objemů s ohledem na charakteristické znaky bankovnictví (Pasiva: přijímání vkladů, aktiva: poskytování úvěrů), proto je návratnost aktiv nízká. U velké trojky v České republice se pohybuje od 1,2 % ročně do 1,81 procent ročně. V tomto ohledu jsou na tom lépe banky ze Slovenska a Polska, které v analyzovaném období dosahují větších hodnot ROA.

Tabulka č. 2: ROA bank v ČR, Německu, Rakousku, Slovensku a Polsku (2011 a 2012)

ROA Česká republika

2011

2012

Česká spořitelna

1,51%

1,78%

ČSOB

1,20%

1,51%

Komerční banka

1,29%

1,81%

ROA Německo

2011

2012

Deutsche Bank

0,20%

0,01%

Commerzbank

0,11%

0,02%

KfW Bankengruppe

0,42%

0,47%

ROA Rakousko

2011

2012

Erste Group

-0,27%

0,30%

Bank Austria

0,10%

0,20%

RZB Group

0,49%

0,43%

ROA Slovensko

2011

2012

Slovenská sporiteľňa

1,72%

1,60%

Všeobecná úvěrová banka

1,03%

2,03%

Tatra banka

1,52%

1,14%

ROA Polsko

2011

2012

PKO Bank Polski

1,99%

1,94%

Bank Pekao

1,93%

1,96%

Bre Bank

1,16%

1,18%

Zdroj: Výsledovky bank. Zpracování: www.bankovnipoplatky.com

3. Čisté úrokové výnosy vs. Čisté výnosy z poplatků a provizí

Dvě nejdůležitější složky provozních výnosů bank jsou následující:

  • čisté úrokové výnosy (původní účel bankovní činnosti: poskytování úvěrů a přijímání vkladů)
  • čisté výnosy z poplatků a provizí (postupným rozvojem dalších finančních zprostředkovatelů a odlivem klientů banky začaly své výnosy diverzifikovat – vybírat poplatky)

Abychom mohli porovnat, zdali se banky zaměřují spíše na úrokové výnosy (operace s úrokovými sazbami), nebo na poplatkové výnosy (cenová politika více či méně transparentně ukrytá v sazebnících), budeme sledovat poměr čistých úrokových výnosů a čistých poplatkových výnosů.

Tabulka č. 3: Úrokové vs. poplatkové výnosy v ČR, Německu, Rakousku, Slovensku a Polsku (2011 a 2012)

Česká republika  (mil. Kč)

2011

2012

ČÚV

ČVPP

poměr

ČÚV

ČVPP

poměr

Česká spořitelna

31 244

12 381

2,52

30593

11 768

2,60

ČSOB

24 808

6 250

3,97

24 970

5 505

4,54

Komerční banka

22 190

7 305

3,04

21 947

7 018

3,13

Německo (mil. EUR)

2011

2012

ČÚV

ČVPP

poměr

ČÚV

ČVPP

poměr

Deutsche Bank

17 445

11 544

1,51

15891

11 514

1,38

Commerzbank

6 724

3 495

1,92

5 539

3 191

1,74

KfW Bankengruppe

2 399

226

10,62

2 933

228

12,86

Rakousko (mil. EUR)

2011

2012

ČÚV

ČVPP

poměr

ČÚV

ČVPP

poměr

Erste Group

5 569

1 787

3,12

5235

1 721

3,04

Bank Austria

4 315

1 625

2,66

4 373

1 595

2,74

RZB Group

3 585

1 493

2,40

3 531

1 521

2,32

Slovensko (mil. EUR)

2011

2012

ČÚV

ČVPP

poměr

ČÚV

ČVPP

poměr

Slovenská sporiteľňa

466

121

3,85

448

118

3,79

Všeobecná úvěrová banka

353

82

4,30

337

80

4,22

Tatra banka

291

104

2,81

278

110

2,52

Polsko  (zisk v tis. PLN)

2011

2012

 

ČÚV

ČVPP

poměr

ČÚV

ČVPP

poměr

 

PKO Bank Polski

7 609 116

3 101 444

2,45

7882786

3 071 202

2,57

 

Bank Pekao

4 557 858

2 448 894

1,86

4 805 419

2 256 881

2,13

 

Bre Bank

2 167 208

1 279 172

1,69

2 233 632

1 273 953

1,75

 

Zdroj: Výsledovky bank. Zpracování: www.bankovnipoplatky.com

Ten nám ukáže, kolik jednotek (CZK, EUR) čistých výnosů z úrokových operací připadá na jednu jednotku vybraných poplatků. Jelikož jsou ve výkazech bank retailové výsledky agregovány spolu s výsledky bankovnictví korporátního, může se samozřejmě stát, že zatímco v úrokových výnosech banky vydělávají hlavně na fyzických osobách, na poplatcích ždímou hlavně podnikatele a firmy, nebo naopak.  Čím nižší poměr, tím menší je rozdíl mezi výnosy úrokovými a výnosy poplatkovými.

.

UŠETŘETE SI NA NOVÉ AUTO LEVNĚJŠÍ ELEKTŘINOU

.

V diversifikaci je nejméně aktivní ČSOB (v r. 2012 měla 4,54 krát více úrokových než poplatkových výnosů). V České republice jsou celkově poměry úrokových a poplatkových výnosů od 2,52 do 4,54 – jinými slovy, české banky generují na čistých úrokových výnosech zhruba dvaapůlkrát až čtyřiapůlkrát více peněz, než na poplatcích. Průměrná hodnota poměru je 3,30.

Banky v Německu (s výjimkou KfW Bankengruppe) a Rakousku diverzifikují své výnosy více než česká velká trojka. O tom svědčí nižší hodnota podílu. To samé lze říci o Polsku. Na Slovensku vychází průměrná hodnota „diverzifikace“ větší, tj. rozdíl mezi úrokovými a poplatkovými výnosy je vyšší než v České republice. Všechny výsledky nabízí tabulka č. 3.

4. Jak by si vedly banky bez poplatků?

Banky bez poplatků? Jistě, jde o velmi hypotetickou úvahu, která vede hlavně k zamyšlení, jak banky diverzifikují své výnosy. Pokud se ponoříme do historie bankovnictví, jednoznačně z ní vyplývá, že podstatou bankovního podnikání je poskytovat úvěry a přijímat vklady – to má tvořit (a zatím ještě tvoří) gró bankovní činnosti. Úrokové sazby z vkladů jsou nižší než úrokové sazby z úvěrů. Banka si levně půjčí peníze od střadatelů (vklady) a draze je půjčuje (úvěry), na tomto rozdílu vydělává. Ale musí k tomu ještě vybírat poplatky???

.

VYBERTE SI NEJLEPŠÍ KREDITNÍ KARTU ZDE!

.

Když od celkového zisku po zdanění odečteme čisté výnosy z bankovních poplatků a provizí, tedy část provozního zisku, odpovíme si na hypotetickou otázku – jak by si vedla ceteris paribus daná banka bez poplatků, tj. mohla by si dovolit dané nastavení úrokových sazeb, daný počet poboček, zaměstnanců atd., bez toho aniž by spadla do ztráty? Uvidíme.

Jak je vidět z první tabulky, v České republice by to problém nebyl. Ačkoliv se hypotetický zisk bank bez příspěvku poplatků v obou letech dramaticky snížil, ani jedna banka nepadla do červených čísel – všechny zůstaly v zisku! V Německu by dvě největší banky spadly do ztráty (KfW Bankengruppe opět zůstává výjimkou). Na Slovensku banky zůstávají banky v zisku (výjimka Tatra banka v r. 2012), v Polsku se do ztráty dostává jen Bre Bank, majitelka tuzemské mBank.

Tabulka č. 4: Jak by si vedly banky v České republice, Německu, Rakousku, Slovensku a Polsku bez poplatků?

Česká republika (mil. Kč)

Čistý zisk (skutečnost)

ZISK BEZ POPLATKŮ*

POKLES ZISKU (%)

2011

2012

2011

2012

2011

2012

Česká spořitelna

13 505

16 403

1 124

4 635

-91,7%

-71,7%

ČSOB

11 256

14 179

5 006

8 674

-55,5%

-38,8%

Komerční banka

9 718

14 231

2 413

7 213

-75,2%

-49,3%

Něměcko (mil. EUR)

Čistý zisk (skutečnost)

ZISK BEZ POPLATKŮ*

POKLES ZISKU (%)

2011

2012

2011

2012

2011

2012

Deutsche Bank

4 326

291

-7 218

-11 223

-266,9%

-3956,7%

Commerzbank

747

109

-2 748

-3 082

-467,9%

-2927,5%

KfW Bankengruppe

2 068

2 384

1 842

2 156

-10,9%

-9,6%

Rakousko (mil. EUR)

Čistý zisk (skutečnost)

ZISK BEZ POPLATKŮ*

POKLES ZISKU (%)

2011

2012

2011

2012

2011

2012

Erste Group

-562

631

-2 349

-1 090

318,0%

-272,7%

Bank Austria

206

423

-1 419

-1 172

-788,8%

-377,1%

RZB Group

728

631

-765

-890

-205,1%

-241,0%

Slovensko (mil. EUR)

Čistý zisk (skutečnost)

ZISK BEZ POPLATKŮ*

POKLES ZISKU (%)

2011

2012

2011

2012

2011

2012

Slovenská sporiteľňa

195

189

74

71

-62,0%

-62,6%

Všeobecná úvěrová banka

112

220

29

140

-73,7%

-36,4%

Tatra banka

139

104

35

-7

-74,6%

-106,5%

Polsko (zisk v tis. PLN)

Čistý zisk (skutečnost)

ZISK BEZ POPLATKŮ*

POKLES ZISKU (%)

2011

2012

2011

2012

2011

2012

PKO Bank Polski

3 804 745

3 747 443

703 301

676 241

-81,5%

-82,0%

Bank Pekao

2 909 096

2 965 253

460 202

708 372

-84,2%

-76,1%

Bre Bank

1 144 435

1 203 811

-134 737

-70 142

-111,8%

-105,8%

*Hypotetická situace – jak by si vedly banky bez poplatků?

Zdroj: Výsledovky bank. Zpracování: www.bankovnipoplatky.comSTUDIE: Českým BIG3 bankám se ve srovnání s konkurencí ve střední Evropě daří velmi dobře

Diskutovat (0)


Bankám jsme v tomto roce na poplatcích již celkem zaplatili

27982951008

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

46


ČÍSLO TÝDNE - 46 právě tolik miliard korun investuje v České republice do rozšíření výroby čipů společnost ONSEMI. Jedná o největší investici v dějinách ČR.


Kurzovní lístek Citfin

Země Měna Deviza střed
Kurz EUR Euro 1 EUR 25,3320
Kurz USD Americký dolar 1 USD 23,2300
Kurz PLN Złoty 1 PLN 5,9530
Kurz GBP Libra šterlinků 1 GBP 30,1685
Kurz CHF Švýcarský frank 1 CHF 25,9670
Kurz HUF Forint 100 HUF 6,4600
Kurz RON Rumunské nové leu 1 RON 5,0951
Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více