Životní situace:
Uzavření manželství

Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku.
V případě občanského sňatku vyplní snoubenci dotazník k uzavření manželství a předloží jej osobně spolu s předepsanými doklady matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu chtějí manželství uzavřít. Církevní sňatek mohou snoubenci uzavřít před orgánem státem registrované církve nebo náboženské společnosti a to po předložení osvědčení k církevnímu sňatku. Osvědčení vydá na základě žádosti matriční úřad, v jehož správním obvodu bude církevní sňatek uzavřen.

 

Manželství nemůže být uzavřeno:

- mezi ženatým mužem a vdanou ženou, - mezi předky a potomky a mezi sourozenci (totéž platí o příbuzenství založeném osvojením, pokud trvá), - nezletilým. Výjimečně, jestliže je to v souladu se společenským účelem manželství, může soud z důležitých důvodů povolit uzavření manželství nezletilému staršímu 16 let, - osobou zbavenou způsobilosti k právním úkonům. Osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je omezena, může uzavřít manželství jen s povolením soudu. - z důležitých důvodů může být uzavřeno manželství zástupcem a to na základě pravomocného rozhodnutí příslušného úřadu, plné moci s úředně ověřeným podpisem a za předpokladu splnění dalších podmínek dle § 9 zákona č. 94/1963 Sb. o rodině ve znění pozdějších předpisů.

 

Nutné doklady:

a) platný doklad, kterým je možné prokázat totožnost, b) rodný list, c) doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem), d) výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem), e) úmrtní list zemřelého manžela (pokud se jedná o ovdovělého snoubence), f) pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství (pokud se jedná o rozvedeného snoubence). Pokud byl rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v České republice účinný, pak občan České republiky předloží rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku - bližší informace obdržíte na matričním úřadu. g) jde-li o osobu nezletilou starší 16 let, předloží rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci. h) osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je rozhodnutím soudu omezena, nebo fyzická osoba stižená duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům předloží rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci.

 

Poplatek za normálních okolností není vybírán.

 

Poplatky se hradí hotově přímo na oddělení matričního úřadu.

Nenašli jste v životních situacích řešení svého problému?

Zeptejte se našich poradců