Kauza POPLATEK:
Získán první bod, avšak o vítězi není stále rozhodnuto


19. 09. 2012  01:20     Petr Němec (www.jdeto.de)     komentáře (9)

Zpráva, že mi Komerční banka, a.s. navrátila vyúčtované poplatky za spravování úvěru, si rychle získala pozornost médií i veřejnosti. Bylo to totiž v ČR poprvé, kdy se banka k takovému kroku odhodlala. Oprávněnost účtování takového poplatku byla navíc již dříve veřejně probírána. Čekalo se, kdo první se pustí s bankou do sporu a jak případně uspěje. Navrácení poplatků tak mnoho čtenářů bralo jako výhru nad bankou a otevřenou cestu k tomu, aby se i oni domohli svých poplatků zpět.

Avšak tak jednoduché to není a boj s českými bankami  rozhodně nekončí. Nic totiž není dosud jisté.

Čeho se vlastně dosáhlo a čeho nikoliv, se pokusím shrnout v krátkém přehledu vývoje událostí:

 • Dne 7. 6. 2011 vyhrálo německé sdružení spotřebitelů před Spolkovým soudním dvorem (nejvyšší civilní soudní instance v Německu) spor o to, zda poplatek za správu úvěru je neplatný. Soud dal spotřebitelskému sdružení za pravdu a konstatoval, že vybírání poplatku je nezákonné, neboť jeho účtování je pouze v zájmu banky, služba, za kterou se poplatek vybírá, neslouží klientům a nelze tedy na ně takto přenášet náklady. Rozsudek XI ZR 388/10 je k dispozici zde. Český překlad stěžejních částí rozsudku lze nalézt v časopise Právní rozhledy, 2012, č. 15-16.
 • Dne 21. 9. 2011 upozorňuje Dr. iur. Stephan Heidenhain ve svém článku na EPRAVO.CZ, že závěry německého soudu by mohly být velmi pravděpodobně aplikovatelné také v ČR, neboť právní úprava se příliš neliší, což plyne i z faktu, že předmětná ustanovení českého i německého občanského zákoníku, byla do právních úprav implementována na základě shodné směrnice Rady 93/13/EHS.
 • Hned druhý den 22. 9. 2011 zpravodajský server Aktuálně.cz jako první médium u nás otevírá toto téma širší veřejnosti. Další média následují. Banky se k problému staví vyhýbavě.
 • V Právních rozhledech, 2012, č. 2, vychází obsáhlý článek Mgr. Ondřeje Hrudy z Právnické fakulty Masarykovy univerzity:  „Poplatek za vedení úvěrového účtu – mají mít i české banky důvod k obavám?“, který otevřel toto téma na odborné úrovni u nás. Článek tohoto autora přepracovaný pro čtenáře z řad širší veřejnosti vychází také na serveru bankovnípoplaky.com.
 • Banky stále mlčí a poplatek dál účtují. Pokud banky uvádějí, že rozhodnutí německého soudu není pro ně závazné, mají naprostou pravdu, k argumentům Spolkového soudního dvora však mlčí. Chování bank lze tedy vyložit tak, že budou poplatek účtovat tak dlouho, dokud jim to nezakáže český soud. Kde však není žalobce, není ani soudce. Navíc, a to je důležité, soudní spor může jistě v ČR dopadnout pro banky i příznivě. Žádná ze stran klient – banka tak nemá jistotu, na čí straně je právo.
 • Dne 1. 7. 2012 píši Komerční bance, a.s. (dále jen Komerční banka) výzvu, kterou se domáhám toho, ať mi banka navrátí dosud uhrazené bankovní poplatky za spravování úvěrového účtu v celkové výši 300 Kč, neboť mám za to, že poplatky jsou účtovány protiprávně a jedná se tedy ze strany banky o bezdůvodné obohacení. Odkazuji na judikát německého soudu a jeho argumenty. Výzva je první krok k tomu, abych se mohl svého práva domáhat u finančního arbitra či soudu. Bez této výzvy by nebylo možné v daných řízeních uspět.
 • Dne 16. 7. 2012 Komerční banka odpovídá: „Dle našeho názoru je účtování poplatku za vedení uvěrového účtu oprávněné a v souladu s uzavřenou smlouvou i s §§ 55 a 56 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Vzhledem k tomu jsme nuceni Vaši „výzvu o vydání bezdůvodného obohacení" ve výši 300 Kč zamítnout.“
 • Dne 19. 7. 2012 podávám Návrh na zahájení řízení před finančním arbitrem a domáhám se po Komerční bance, a.s. navrácení 50 Kč. Spor otevírám pouze pro jeden poplatek, neboť účelem je především získat právní názor finančního arbitra. V případě prohry by banka musela zaplatit pokutu 15.000 Kč a jistě by se na finančního arbitra obrátily další stovky a tisíce klientů, neboť by v jejich případech měl (nikoliv musel) rozhodnout stejně. Řízení před finančním arbitrem navíc není zpoplatněno a je tak pro mnohé klienty atraktivnější než soud.
 • Dne 8. 8. 2012 podávám u Obvodního soudu pro Prahu 1 žalobu na Komerční banku o dalších 50 Kč, neboť chci získat rovněž právní stanovisko soudu. Klienti bank, kteří mají hypotéky, nikoliv běžné úvěry, totiž musejí svůj spor řešit jen před soudem, pravomoc finanční arbitra je totiž v těchto případech omezena.
 • Dne 28. 8. 2012 vydává Obvodní soud pro Prahu 1 platební rozkaz, kterým vyhověl mému žalobnímu návrhu, avšak platební rozkaz nebyl dosud stranám doručen. Platební rozkaz je do velké míry pouze automatizované rozhodnutí bez odůvodnění a nestanoví, zda byl poplatek po právu či nikoliv. Nelze z něho věrohodně usuzovat, zda je právo na mé straně či nikoliv. Pokud banka podá odpor, bude platební rozkaz zrušen a v soudním řízení bude již soud žalobu a argumenty v ní projednávat a zkoumat, přičemž řízení bude ukončeno rozsudkem, který by již odůvodnění obsahoval.
 • Dne 7. 9. 2012 se na mém účtu objevuje 50 Kč od banky a dne 10. 9. 2012 dalších 400 Kč, popis platby je v obou případech „úhrada požadované částky“. Na pobočce banky mi je neoficiálně sděleno, že mi banka vrátila poplatky a již je nebude dále účtovat, respektive je bude po strhnutí vždy navracet.
 • Dne 12. 9. 2012 mi finanční arbitr přeposílá vyjádření Komerční banky ze dne 10. 9. 2012, ve kterém banka sděluje, že na doporučení Ombudsmana Komerční banky, v souladu se svou politikou smírného řešení sporů s klienty, mi byla sporná částka 50 Kč uhrazena.
 • Dne 17. 9. 2012 přebírám dopis Komerční banky ze dne 12. 9. 2012, ve kterém mi banka sděluje, že banka preferuje udržování takových obchodních vztahů s dlouholetými klienty, které vedou ke smírnému řešení případných sporů, a proto na můj účet připsala částku 450 Kč. Banka mi tak uhradila více, než jsem považoval, tedy i poplatky, které za tu dobu přibyly. O dalším účtování, respektive neúčtování, zde není zmínka. Uvidíme, co bude.

Je dosažené úspěchem, či nikoliv?

Domnívám se, že jde jen o dílčí úspěch. Ano, dostal jsem své poplatky zpět, dokonce i ty, o které jsem zatím nežádal. Chování banky ukázalo, že ačkoliv můj nárok prvně zamítlo, pod tlakem zahájených řízení došlo ke změně názoru. Krok banky je logický a udělala to nejlepší, co mohla, neboť se jí zatím podařilo zabránit tomu, abych se domohl autoritativního rozhodnutí, že je poplatek účtován protiprávně. Odpor proti platebnímu rozkazu totiž již jistě banka nepodá a i řízení před finančním arbitrem bude ukončeno bez rozhodnutí s právním stanoviskem k meritu věci.

Pro banku je lepší nejistota, zda je poplatek po právu či nikoliv, než riskovat jistotu, že jej účtuje skutečně protiprávně. V rukou tedy nemám rozhodnutí finančního arbitra či soudu, o které by se mohli opřít i další klienti, což byl můj cíl. Toho jsem nedosáhl.

.

Přesto celá kauza, která však není dosud u konce, ukázala, že banka se konfrontace pravděpodobně bojí. Tedy i banka si připouští, že může prohrát. A to by mělo být hnacím motorem pro další klienty.

Strhnout další klienty

Od počátku mého sporu s Komerční bankou jsem se snažil o to, aby se o věci vědělo a mluvilo. Neboť k čemu by byl můj případný úspěch, kdyby se mi jej nepodařilo nabídnout dalším klientům? Přitom jsou v sázce miliardy, nikoliv má hloupá padesátikoruna. Sám jsem byl překvapen, jaký zájem médií i veřejnosti má snaha vzbudila a jsem za to rád. S pomocí dalších klientů, kterým se nelíbí počínání jejich banky, lze posunout celou věc dále kupředu a dosáhnout cíle - mít v ruce rozhodnutí finančního arbitra či soudu, že poplatek za spravování úvěru (vedení úvěrového účtu apod.) je protiprávní.

Za tímto účelem jsem spustil internetové stránky www.jdeto.de na kterých byla zveřejněna vzorová výzva bance. Do iniciativy se zapojil také server bankovnípoplatky.com, který na svých stránkách vzorovou výzvu rovněž zveřejnil.

.

MRKNĚTE SE I SEM - WWW.JDETO.DE

.

Na facebookovské stránce, která slouží jako hlavní způsob komunikace s dalšími klienty bank, se nyní ozývají desítky klientů, a ještě větší počet emailem, s tím, že si výzvu stáhli a zaslali své bance. V současné době tak probíhá stav zjišťování, jak bude reagovat Komerční banka na shodnou výzvu jiného klienta, ale také to, jaká budou reakce i dalších bank.

Klientům, kteří mohou svůj spor zahájit u finančního arbitra, pak pravděpodobně doporučím tuto cestu, avšak opět pouze o jeden symbolický měsíční poplatek. Klientům tak nebude hrozit, že by se chybou připravili o možnost vést v budoucnu s bankou spor, bance však hrozí pokuta 15.000 Kč za každý takový prohraný spor. Uvidíme, jak budou banky reagovat.

.

U ostatních klientů, především těch s hypotékou, kde jde o nejvíce peněz, je však situace složitější. Komerční banka chytře zabránila tomu, abych dal klientům do rukou rozhodnutí soudu, které by říkalo, že poplatek je neplatný. A ani takové rozhodnutí by u nás nemuselo v důsledku nic znamenat. Český právní systém nestojí na precedentech a relevantní váhu by mělo až rozhodnutí Nejvyššího soudu. Tedy zatímco já bych mohl u Obvodního soudu pro Prahu 1 uspět, jiný klient by u toho stejného soudu, ale jiného soudce (a klidně i stejného), mohl dopadnout neúspěšně. I takové je riziko.

Najdou se další kolegové, co půjdou do sporu?

Osobně zatím nikomu dalšímu neradím, ať jde do sporu stejně jako já. Radím vyčkávat, neboť ve věci chci být ještě dále aktivní, například odkupem jednoho měsíčního poplatku za bankou od třetí osoby a banku žalovat jako postupník - banka by pak již nemohla věrohodně použít výmluvu na vstřícný krok vůči klientovi. Navíc by mi takový postup umožnil otevřít spor i u bank, kterých nejsem klientem. Především však věřím, že se bankám postaví na vlastní pěst i další kolegové právníci - hypotéku jich má jistě mnoho.

.

Jako profesionálové by se mohli do boje vrhnout bez rizika svých dalších nákladů za právní zastoupení a i toho, že by pochybením dali bankám argument, že klienti to s nimi prohrají. Pokud by tyto spory nevedly k úspěchu, nebyly by šance ostatních asi příliš velké. Avšak já kolegům věřím a jsem připraven jim poskytnout co nejvíce informací.

Cesta pro další klienty by tak mohla být v dohledné době prošlapána a do sporu by se mohli vrhnout i ti, kteří dosud před soudem nikdy nestáli.Kauza POPLATEK: Získán první bod, avšak o vítězi není stále rozhodnuto

První vítězství
Tak mám malou radost-K 1.3.2013,kdy jsme měli fixaci úrokové sazby,nám přestala KB účtovat poplatek ...
hypoteční úvěr
tak jsem dnes odeslal žádost o vrácení poplatků za hypotéku do té slavné KB banky,tak jsem velice zv...
Vyjádření KB
Takže dnes mi dorazilo vyjádření KB s tím,že jsem souhlasila při podpisu smlouvy s obchodnímy podmín...
Re: Hypoteční úvěr
Také mám Hypotéku u K.B Poplatek 150kč + 125 za vedeni účtu (který je podmínkou hypoteky) ...
Re: Hypoteční úvěr
Pokud bude jistota úspěchu,jdu do toho!!Je to nehoráznost od bank....
Hypoteční úvěr
Mám hypotéku u České spořitelny. Poslal jsem výzvu k vydání bezdůvodného obohacení ve formě poplatků...
Hypoteční úvěr
Také mám hypotéku a poplatek za vedení hypotečního účtu se mi zdá nehorázný.Mám úvěr u Komerční bank...
Diskutovat (9)