Bakalářská práce na téma OBCHODNÍ POLITIKA BANK V ČR V OBLASTI BANKOVNÍCH POPLATKŮ


05. 08. 2013  00:26     BP.com     komentáře (0)

V minulém týdnu jsme vás již na jednu kvalifikační práci o poplatcích upozorňovali, teď přidáváme další tip. Studentka Pavlína Janáčková z Masarykovy Univerzity napsala bakalářskou práci na téma "OBCHODNÍ POLITIKA BANK V ČR V OBLASTI BANKOVNÍCH POPLATKŮ". Doufáme, že vás zaujme tak jako nás...

Bakalářská práce na téma OBCHODNÍ POLITIKA BANK V ČR V OBLASTI BANKOVNÍCH POPLATKŮ
ÚVOD

Bankovní soustava je páteří ekonomického systému. Její zdraví a funkčnost je klíčovým prvkem prosperujícího hospodářství. Spravuje finance široké škále ekonomických aktérů, od státu aţ po občany. Z tohoto důvodu se nachází v centru zájmu nejen velkých ekonomických subjektů, ale i řadových obyvatel. Tito si formou různých bankovních produktů ukládají v bankách své dočasně volné finanční prostředky. Motivy stojící za ukládáním peněz do finančních institucí jsou různé, liší se v závislosti na tom, jaké cíle daný subjekt sleduje a jaké jsou jeho finanční potřeby. U občanů se většinou jedná o snahu zajistit si dostatečnou likviditu, jednoduchost správy financí, uchování hodnoty aktiv, zhodnocení vloţených peněz, a další.

Rozhodnutí o vloţení peněz do konkrétní komerční banky se řídí mnoha faktory. Jedním z prvků, jeţ velmi výrazně ovlivňuje finální výběr, je škála a úroveň účtovaných bankovních poplatků. Jejich výše se u jednotlivých bankovních institucí významně liší a do určité míry odráţí kvalitu a rozsah bankou poskytovaných sluţeb. Bankovní poplatek jako takový je ve své podstatě cenou za správu finančních prostředků, provádění finančních transakcí na ţádost klienta a poskytování ostatních sluţeb spojených s pouţíváním účtu. Vzhledem k faktu, ţe poplatky mají značný vliv na rozhodování klientů ve věci výběru banky, stala se obchodní politika v oblasti bankovních poplatků pro banky nástrojem, jak si získat nové zákazníky či si udrţet svou stávající klientelu. Banky pečlivě sledují vývojové trendy v této oblasti a přizpůsobují své poplatky aktuálnímu vývoji na bankovních trzích, poţadavkům klientů a úrovni zpoplatnění sluţeb u konkurence. Je tedy patrné, ţe poplatková politika můţe být nástrojem konkurenčního boje mezi bankami a ovlivnit tak pozici jednotlivých bank na bankovním trhu.
Hlavním cílem této bakalářské práce bude analýza a komparace obchodní politiky v oblasti bankovních poplatků u pěti největších bankovních institucí v České republice a vyvození obecných trendů, které v této oblasti převládají a budou určovat vývoj osobního bankovnictví do budoucna. Vzhledem k omezenému rozsahu práce se zaměřím na poplatky spojené se správou osobních účtů a nejčastěji vyuţívanými sluţbami, které se s nimi pojí.

Práce bude rozdělena do 4 hlavních částí. První nás uvede do problematiky bankovních poplatků, definuje pojmy potřebné pro následnou analýzu a zamyslí se nad postavením klientů vůči bankám. Druhá část krátce vykreslí bankovní prostředí v České republice a přirozeně přejde do části třetí, jeţ představuje podstatu této práce. Její náplní bude komparace poplatkových sazebníků pěti největších bank působících na českém trhu s důrazem na odvození současných a budoucích trendů, jeţ určují rozvoj sluţeb poskytovaných v této oblasti. V poslední části práce se pokusím krátce vykreslit stav zpoplatnění osobních účtu v rámci EU a zjistit, jakou pozici zde zaujímá ČR.

K dosaţení výše uvedeného cíle práce budu vyuţívat následující metody. Deskripci jako pomocnou metodu k vykreslení situace na českém „poplatkovém“ trhu, analýzu a komparaci poplatkových sazebníků jednotlivých bank jako dvě nosné metody práce, a na konci dedukci a syntézu všech získaných poznatků, jeţ nás dovedou k vyvození jednoznačných závěrů. Určitým omezením práce je neexistence literatury, která by o tématu pojednávala z teoretického hlediska. Z tohoto důvodu je ukotvení práce v teorii značně problematické a v textu se budu zabývat zejména praxí. Můj důvod pro výběr tohoto tématu byl zcela jednoduchý. Jako řadový občan vyuţívám sluţeb bankovních institucí a přirozeně se tedy zajímám o výši poplatků účtovaných bankou za vedení
a správu mých zdrojů. Tato práce se tedy stává jakýmsi nástrojem k hlubšímu poznání konkurenčního prostředí bank působících na českém trhu, srovnání cen a nabízených sluţeb, a tedy i moţným návodem, která banka je, s přihlédnutím k mým současným potřebám, nejvhodnější institucí pro uloţení finančních prostředků. Zároveň mi tato práce umoţňuje lépe se seznámit s bankovním  prostředím ČR jako celkem a více nahlédnout do konkurenčního boje mezi jednotlivými aktéry tohoto trhu. Vzhledem k mému zájmu do budoucna pracovat v této oblasti, vnímám tuto práci jako významně profesně obohacující.

PRÁCI NALEZNETE ZDE:

BP_Pavlina_JanackovaBakalářská práce na téma OBCHODNÍ POLITIKA BANK V ČR V OBLASTI BANKOVNÍCH POPLATKŮ

Diskutovat (0)


Bankám jsme v tomto roce na poplatcích již celkem zaplatili

27978216304

Certifikovaný kalkulátor poplatků

Jednoduše si vypočítejte své bankovní poplatky

Kalkulátor

Číslo týdne

46


ČÍSLO TÝDNE - 46 právě tolik miliard korun investuje v České republice do rozšíření výroby čipů společnost ONSEMI. Jedná o největší investici v dějinách ČR.


Kurzovní lístek Citfin

Země Měna Deviza střed
Kurz EUR Euro 1 EUR 25,3320
Kurz USD Americký dolar 1 USD 23,2300
Kurz PLN Złoty 1 PLN 5,9530
Kurz GBP Libra šterlinků 1 GBP 30,1685
Kurz CHF Švýcarský frank 1 CHF 25,9670
Kurz HUF Forint 100 HUF 6,4600
Kurz RON Rumunské nové leu 1 RON 5,0951
Poradna


Komplexní a objektivní hodnocení bank působících na českém trhu. Hodnotit můžete také Vy! Více