Darovací smlouva a předkupní právo spoluvlastníka v roce 2019


29. 09. 2019  16:01     Miroslav Zeman     komentáře (0)

NOVINKY: Po vstupu v účinnost nového občanského zákoníku v roce 2014 bylo zrušeno předkupní právo mezi spoluvlastníky nemovitosti. V praxi to znamenalo, že pokud jeden ze spoluvlastníků prodával či převáděl svůj podíl na nemovitosti, nemusel o tom informovat spoluvlastníky a ani jim nemusel nabízet svůj podíl ke koupi.

Darovací smlouva a předkupní právo spoluvlastníka v roce 2019
Od roku 2018 už platí předkupní právo mezi spoluvlastníky znovu. Tato informace je aktuální i pro rok 2019.

Platí předkupní právo vlastníka pozemku k domu na něm postaveném

NOZ – tedy nový občanský zákoník však zavedl předkupní právo mezi vlastníky pozemků, a vlastníky budov na těchto pozemcích. Pokud tedy chtěl vlastník pozemku prodat svůj pozemek, musel ho za stejnou cenu nabídnout nejprve vlastníkovi domu na tomto pozemku. Tím by totiž došlo ke spojení pozemku s budovou na něm a budova by se stala součástí pozemku jak předpokládá nový občanský zákoník.

Od roku 2018 platí opět předkupní právo mezi spoluvlastníky

Předkupní právo mezi vlastníkem pozemku a budovy zůstává i nadále v platnosti, ale nově se do právního řádu vrátilo předkupní právo mezi spoluvlastníky. Pokud tedy jeden ze spoluvlastníků prodává svůj podíl na nemovitosti, musí tento podíl nabídnout za stejnou cenu za jakou je ochotna ho koupit třetí osoba, právě spoluvlastníkovi či spoluvlastníkům. Ti pak mohou toto právo využít, nebo koupi odmítnout. Pokud by nebylo předkupní právo ze strany spoluvlastníka oznámeno, resp. nebyl oznámen záměr prodeje, mohl by opomenutý spoluvlastník uplatnit neplatnost převodu u soudu, a zablokovat převod podílu na nemovitosti v katastru nemovitostí.

Předkupní právo se netýká darování nemovitostí mezi blízkými osobami

Předkupní právo se však netýká bezplatných převodů podílů na nemovitostech mezi blízkými příbuznými a blízkými osobami. Tyto mohou nadále své podíly převádět, a to bez dotčení předkupním právem spoluvlastníků. Už z termínu předkupní právo je zřejmé, že toto právo nebude využíváno v případě, kdy se nekupuje a neprodává, ale daruje. Dárci tak mohou darovat své podíly na nemovitostech obdarovaným bez jakýchkoliv omezení a bez ohledu na předkupní právo spoluvlastníků nemovitostí zakomponované v novele nového občanského zákoníku.

Jak se předkupní právo realizuje?

Spoluvlastník, který hodlá svůj podíl na nemovitosti prodat, může nabídnout svůj podíl k prodeji. Jakmile získá zájemce za uvedenou cenu, musí zaslat spoluvlastníkovi či spoluvlastníkům informaci o záměru prodeje podílu nemovitostí, a nabídnout jim odkup nemovitosti za cenu, za kterou by mohl tento podíl prodat třetí osobě. Tato cena je pak pro spoluvlastníka závazná. Pokud by spoluvlastník nabídku nevyužil, nebo se do stanoveného termínu k nabídce nevyjádří, může spoluvlastník prodat podíl na nemovitosti za cenu, za kterou nabídl tento podíl spoluvlastníkovi, nebo za cenu vyšší. Rozhodně však nesmí být cena v kupní smlouvě s třetí osobou nižší než, která byla nabídnuta spoluvlastníkovi v rámci využití předkupního práva. V takovém případě by se totiž mohl domáhat spoluvlastník odprodeje podílu na nemovitosti za uvedenou nižší cenu a platnost převodu podílu na nemovitostech zpochybnit u soudu.

Předkupní právo k nemovitostem má svou logiku. Vždy existuje zájem na sjednocení vlastnictví k nemovitostem a předkupní právo, k tomu vytváří příslušné podmínky. Spoluvlastnictví nemovitostí znamená do určité míry a v mnoha případech poměrně velkou komplikaci, která zatěžuje soudy spory spoluvlastníků a vede často k závažným sporům. Vlastnictví nemovitosti jednou osobou je také mnohem komfortnější.

logo profipravnik GARANTEM A PARTNEREM OBSAHU JE ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ PROFIPRAVNIK.CZDarovací smlouva a předkupní právo spoluvlastníka v roce 2019

Diskutovat (0)